Sörmlands Flora

Boken innehåller en översikt av Sörmland dess klimat, geologi och bildningssätt, dess vegetationstyper och botaniska särdrag. Du får också reda på hur floran förändrats genom seklerna och i ett annat kapitel finns exempel på ett 100-tal intressanta utflyktsmål, där du kan få möta växter du aldrig tidigare sett. I boken får du också en intressant redogörelse för hur landskapets flora utforskats. I kapitlet om floraförändringar finns en förteckning av regionalt rödlistade växter . Denna lista har beslutats av Botaniska Sällskapet i Stockholm och publiceras för första gången här i Sörmlandsfloran. Boken är en detaljerad studie av långt mer än 2000 växtarter och är illustrerad med vackra färgbilder av Ingmar Holmåsen, en av landets skickligaste naturfotografer.

I själva artdelen, som är bokens huvudavdelning, redovisas växternas utbredning i text och på karta. Här redogörs för deras ekologiska krav och livssituation i landskapet om de är vanliga, sällsynta och/eller hotade. För varje art finns också en hel del fakta om invandring, spridning och förekomstsätt. För de mer eller mindre sällsynta arterna listas alla lokaler.

Det har tagit oss över 20 år av hårt ideellt arbete att inventera Sörmlands flora och att ta fram denna bok. Vår ambition har varit att Sörmlandsfloran skall bli den finaste och mest kompletta landskapsflora som någonsin sett dagens ljus. Det är upp till dig som läsare att avgöra hur vi lyckats.

Rättelser till Sörmlands Flora finns online!

Du kan köpa Sörmlandsfloran direkt av oss; den kostar 200 kr + frakt och emballage. Du köper den antingen kontant när vi har bokbord eller genom att betala till plusgiro 196094-7. Kontakta oss via e-post och avtala om leverans och betalning!

Alla utbredningsuppgifter i Sörmlands flora finns numera också i Artportalen. Prova gärna att söka där!

Har du frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna via e-post.