Inventeringsexkursion den 2 juni 2007, med syfte att hitta stor låsbräken, Botrychium virginianum

Kl 10.00 samlades 8 deltagare vid Västlands kyrka i Tierps kommun. Vädret var perfekt, med molnfri himmel och omkring 20-gradig värme. Som ledare fungerade Peter Ståhl, som inventerade arten i slutet av 1980-talet och hade med sig sina anteckningar från den tiden. Vi startade i ekonomiska kartbladet 13H1i, ett stycke norr om Trusksjön. Lyckligtvis hittades arten så snart vi klivit in på ett omkring 12 år gammalt hygge, där marken var fuktig och floran rik med ormbär och vårärt bl a. Vi fann 50 exemplar i flera grupper, svåra att upptäcka bland piprörets blad, vissna såväl som spirande. Piprör är en nästan obligatorisk följeart till stor låsbräken. Ett närbeläget hygge, ungefär lika gammalt, gav en ny lokal, med 1 stort fertilt exemplar och 6 sterila. Också här var floran artrik, med tvåblad, underviol, skogsvicker och vårärt bl a. Efter dessa trevliga upplevelser var det lagom för en välsmakande lunchmåltid i det gröna. Nästa hygge som genomsöktes saknade (?) stor låsbräken. Hyggena är generellt svårforcerade, med gropar, vissa fyllda av vatten, ris och stenar utöver de växande träden.

Nu for vi över Dalälven till trakten N om Storfjärden, på gränsen mellan kartbladen 13H2h och 13H3h. Här sökte vi efter ett par äldre lokaler i uppvuxen skog men lyckades inte hitta någon stor låsbräken, trots att fältskiktet var rikt och innehöll lämpliga följearter. Vi njöt ändå av den frodiga kalkbarrskogsvegetationen - och av att det här var betydligt enklare att gå än på de halvgamla hyggena. Det sista nedslaget för dagen resulterade ett glädjande återfynd av stor låsbräken i en uppvuxen skog, 12 exemplar varav ett fertilt. Här dominerade piprör bland följearterna, åtföljda av vitsippa, liljekonvalj, blåbär och vårärt.

Exkursionen får betecknas som lyckad och tanken att stötta upp floraväktarverksamheten när det gäller "svåra" arter med den här sortens aktivitet har uppenbart fog för sig.

Låsbräkenbilden föreställer ett fertilt exemplar. Inte världens bästa bild men den visar i alla fall tydligt hur växten tar sig ut.

Kerstin Frostberg

Inga växter numera utan GPS....

Terrängen var ibland svårframkomlig.

Rosettjungfrulin är en karaktärsart i trakten.