Den 13 juli 2003 samlades fyra av Botaniska Sällskapets medlemmar vid Djurgårdsbrunnsbron för att företa en enkel blompromenad i lugnt tempo. Det hade särskilt påpekats i programmet att det var rullstolsvänlig väg, men inga rullstolar användes. Vädret var hett och tryckande, ömsom mulet, ömsom klart. Vi inledde med att undersöka den fuktiga delen av ängsmarken närmast bron. Där hittade vi gökblomster, åkermynta, bunkestarr, plattstarr, sumpmåra, vattenmåra, snärjmåra, älgört, gåsört och gulvial i mängder. Längs vägen österut fick vi tillfälle att jämföra backlök (två hölsterbald, halvrunda blad) med skogslök (ett kort hölsterblad, platta breda blad). Där vägkanten blev fuktigare stod det krustistel, grusstarr, piggstarr och ett välkänt stort bestånd pestskråp.

Framme vid Isbladskärret kunde vi konstatera att stora delar av vassruggarna höll på att tas över av snårvinda, som slingrade sig runt så att fjolårets strån buntades ihop till stadiga stöd för rankan. Detta hade tydligen en dämpande effekt på vassens tillväxt i år, men effekten av de stora vita blommorna i snåret var desto mer slående. Vid vindornas fötter växte frossört, besksöta och strandklo. I själva vattnet var borstnate dominerande - tror vi. Det måste erkännas att vi hade svårigheter med att bestämma den, trots att vi fick upp ax när vi kastade ut en mässingskrok.
I vasskanten fanns korsandmat, kalmus och dyblad.

Efter att ha kastat några beundrande blickar på fåglarna i kärret och diskuterat vattenödlornas livsbetingelser avslutade vi exkursionen, som ordnats av undertecknad.

Ida Trift